Specialist shops in Tokyo

Selection of good specialist shops in Tokyo near our travel agency (Chiyoda ward, Shinjuku ward or Bunkyo ward):

  1. Rin Project Customer Shop
  2. Kamata Hakensha
  3. Ebiya Souhonpo
  4. Konjaku Kimono Kocho
  5. Yoroshi Cosmetics
  6. Asakusa Kobijutsu
  7. Hashitou Honten
  8. Some-no-anbo
  9. Kakesu Zakka-ten
  10. Yamashita-shikki-ten